Privacybeleid

PINGOC NOW SL informeert u over haar privacybeleid met betrekking tot de behandeling en bescherming van persoonlijke gegevens van gebruikers die kunnen worden verzameld tijdens het surfen op de website www.pingaoculto.es.

In die zin garandeert PINGOC NOW SL de naleving van de huidige regelgeving inzake gegevensbescherming inzake gegevensbescherming (in overeenstemming met art. 11 LOPDGDD) en aangepast aan de vereisten die zijn vastgesteld door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de de Raad van 27 april 2016) en door de organieke wet betreffende de bescherming van persoonsgegevens en de waarborging van digitale rechten (organieke wet 3/2018 van 5 december).

Via deze website worden de persoonsgegevens van gebruikers niet verzameld (of doorgegeven aan derden) zonder hun toestemming.

Om de gebruikers van deze website de beste service te bieden en het gebruik ervan te vergemakkelijken, worden de bezoeken (inclusief hun aantal), de geraadpleegde pagina's, de frequentie van raadpleging en de activiteit van genoemde gebruikers op de website zelf geanalyseerd. Voor deze doeleinden gebruikt PINGOC NOW SL de statistische informatie die is opgesteld door de provider van zijn internetdiensten.

Het portaal bevat links naar websites van derden waarvan het privacybeleid geen verband houdt met onze entiteit. Door de bovengenoemde websites te bezoeken, kunt u dus beslissen of u hun privacybeleid (evenals cookies) accepteert. PINGOC NOW SL heeft in haar toewijding aan de bescherming van de persoonlijke gegevens van haar klanten, leveranciers, personeel en andere geïnteresseerde partijen, evenals de maximale garantie voor de privacy van genoemde gegevens, een beoordelingsproces van al haar processen en diensten voltooid en vooral van die waarbij persoonsgegevens worden verwerkt, door ze aan te passen aan de nieuwe vereisten van de communautaire regelgeving (en in het bijzonder aan de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming - REPD of RGPD) en nationale (LOPDGDD), waarbij de passende beveiligingsmaatregelen worden geïmplementeerd, rekening houdend met rekening houden met de resultaten die zijn verkregen uit de uitgevoerde analyse en het bijwerken van hun privacybeleid en bijgevolg de bijbehorende juridische kennisgeving en het cookiebeleid.

De gebruiker en/of klant garandeert dat de verstrekte gegevens waarheidsgetrouw, exact, volledig en up-to-date zijn en is verantwoordelijk voor enige directe of indirecte schade of verlies die kan worden veroorzaakt als gevolg van het niet nakomen van een dergelijke verplichting.

Met betrekking tot technische beveiliging en systeemdiagnose kan PINGOC NOW SL op een anonieme of pseudonieme manier het IP-adres (internettoegangsidentificatienummer van het apparaat, waarmee apparaten, systemen en servers elkaar kunnen herkennen en met elkaar kunnen communiceren) vastleggen. ). Er wordt uitdrukkelijk op gewezen dat deze informatie ook kan worden gebruikt voor analytische doeleinden van webprestaties.

In dezelfde lijn en in overeenstemming met de bepalingen van de toepasselijke regelgeving voor de bescherming van persoonsgegevens, wordt de gebruiker en/of klant van PINGOC NOW SL geïnformeerd over de volgende aspecten:

behandelmanager

De persoon die verantwoordelijk is voor de behandeling van de door de gebruiker verstrekte gegevens is PINGOC NOW SL, met CIF-nummer B72491368 en geregistreerd kantoor te CALLE LUCIO DEL VALLE, nr. 12, Piso LC, Prta. 1, MADRID (MADRID), CP: 28003, SPANJE.

Doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens

Het doel van de uitgevoerde verwerking van persoonsgegevens wordt bepaald door de verwerkingsactiviteiten die door deze entiteit worden uitgevoerd en die kunnen worden geraadpleegd in het register van verwerkingsactiviteiten dat is opgesteld in overeenstemming met de RGPD en de LOPDGDD.

In ieder geval zal de verwerking van de persoonsgegevens van gebruikers worden uitgevoerd om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen van onze entiteit. Op deze manier zal, wanneer het doel de toestemming van de gebruiker vereist, deze worden gevraagd door middel van een duidelijke bevestigende handeling.

De wettelijke basis van elke verwerkingsactiviteit die door onze entiteit wordt uitgevoerd, kan ook worden geraadpleegd in het register van verwerkingsactiviteiten dat is opgesteld in overeenstemming met de RGPD en de LOPDGDD.

Informatie over de behandeling voor het verzenden van communicatie

De gegevens die in de informatieve en/of promotionele communicatie worden verstrekt, worden door PINGOC NOW SL verwerkt voor doeleinden die zijn gespecificeerd in het verzenden van elektronische communicatie van informatieve aard over diensten, activiteiten, publicaties, vieringen, felicitaties en sociale en professionele evenementen van PINGOC NOW SL die van belang kunnen zijn voor de gebruiker en/of opdrachtgever. Er wordt ook gemeld dat de monitoring en optimalisatie van de marketingcampagnes die kunnen worden uitgevoerd, zal worden ontwikkeld met behulp van technologieën voor dit doel.

De toestemming voor het verzenden van genoemde communicatie kan op elk moment worden ingetrokken in elk van de communicatie die wordt ontvangen via het mechanisme dat voor dit doel is ingeschakeld.

In ieder geval kunnen de rechten op toegang, rectificatie, verzet of verwijdering (annulering), beperking van de verwerking en portabiliteit worden uitgeoefend per post naar het adres: CALLE LUCIO DEL VALLE, Num. 12, Piso LC, Prta. 1, MADRID (MADRID), CP: 28003, SPANJE of per e-mail naar het contact@-accountpingaoculto.com. Zij hebben eveneens het recht om niet te worden onderworpen aan beslissingen die uitsluitend gebaseerd zijn op de geautomatiseerde verwerking van hun persoonsgegevens.

Persoonsgegevens van derden

In het geval van persoonsgegevens verstrekt door een andere persoon dan de gebruiker of eigenaar van de gegevens die optreedt als hun vertegenwoordiger, garandeert deze vertegenwoordiger dat hij de eigenaar van de gegevens die hij verstrekt heeft geïnformeerd over dit privacybeleid en dat hij zijn toestemming heeft verkregen uitdrukkelijk om uw gegevens aan PINGOC NOW SL te verstrekken voor de vermelde doeleinden.

Bewaartermijn van persoonsgegevens

De verstrekte persoonsgegevens worden bewaard gedurende de periode die nodig is om het doel te bereiken waarvoor ze zijn verzameld, d.w.z. zolang de contractuele relatie in stand blijft, zolang hun verwijdering niet wordt gevraagd door de belanghebbende en ze moeten niet worden verwijderd omdat ze nodig zijn om te voldoen aan een wettelijke verplichting of voor de uitoefening van claims.

In het geval dat de gebruiker zijn toestemming intrekt of bovengenoemde rechten uitoefent, worden zijn persoonsgegevens gedurende de wettelijk vastgestelde termijnen geblokkeerd ter beschikking van de administratie van justitie gehouden om de eventuele overeenkomstige verantwoordelijkheden na te komen, naast de termijnen die zijn vastgelegd in de dossier- en documentatiereglement.

Legitimatie voor de verwerking van persoonsgegevens

PINGOC NOW SL heeft het recht om de verwerking van persoonsgegevens uit te voeren op basis van:

  • De gebruiker en/of klant heeft zijn uitdrukkelijke toestemming gegeven voor de doeleinden beschreven in dit privacybeleid die de verwerking van hun gegevens vereisen en die verwijzen naar etnische of raciale afkomst, politieke opvattingen, religieuze overtuigingen, lidmaatschap van een vakbond, genetische en/of biometrische gegevens gericht op het identificeren van een natuurlijke persoon, gegevens over gezondheid, gegevens die verwijzen naar strafbare feiten of gegevens over seksuele geaardheid.
  • De gebruiker en/of klant verstrekt zijn persoonsgegevens in het kader en scenario van een contractuele of precontractuele relatie ter attentie van zijn verzoek om het beheer van diensten met betrekking tot het verkrijgen van informatie, advies, contact en aankoop van elektronische producten.
  • De gebruiker en/of klant hebben hun uitdrukkelijke en geïnformeerde toestemming gegeven voor het verzenden van commerciële communicatie met betrekking tot producten en/of diensten van PINGOC NOW SL die van belang kunnen zijn voor de gebruiker en/of klant, of voor de installatie van bewakingssystemen. die surfgedrag rapporteren volgens het Cookiebeleid dat ook op deze website wordt beschreven.

In ieder geval is de wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens van gebruikers en/of klanten door PINGOC NOW SL gebaseerd op art. 6 van Verordening (EU) 2016/679 van 27 april (AVG).

Mededeling van gegevens en categorieën van ontvangers

Over het algemeen zullen persoonsgegevens niet aan derden worden meegedeeld, behoudens wettelijke verplichting (zoals mededelingen aan hoven en rechtbanken). De ontvangers van de verwerkingsactiviteiten die door onze entiteit worden uitgevoerd, worden weerspiegeld in het "Register van verwerkingsactiviteiten" dat door onze entiteit is opgesteld tijdens het proces van aanpassing van haar structuren aan de AVG en de LOPDGDD, dat werd voltooid in overeenstemming met beide wetteksten. .

Beleidsupdate

Dit beleid is bijgewerkt in overeenstemming met de vereisten van de gemeenschap en nationale regelgeving voor de bescherming van persoonsgegevens (RGPD en LOPDGDD). Evenzo wordt gemeld dat dit beleid op elk moment kan worden gewijzigd als gevolg van wijzigingen in de vereisten die zijn vastgelegd in de huidige wetgeving.

Wereldwijde Expreslevering

Overal ter wereld

14 dagen Retourtermijn

Tot 14 kalenderdagen

3 Jaar Garantie

Snel en efficiënt beheer

100% Veilige Betaling

PayPal / MasterCard / Visa